Usuwanie pigmentów Perma Blend

Usuwanie pigmentów Perma Blend – zdjęcie niżej – obserwacja klienta w procesie usuwania makijażu permanentnego. Jak widać, na stronie wolę zamieszczać prawdziwe zdjęcia przypadków z praktyki, aby nie wprowadzać w błąd moich klientów, nie obiecywać im bajki, że pigment zostanie szybko usunięty w jednym zabiegu. Uczciwość i szczerość w pracy jest dla mnie najważniejsza.

PermaBlend pigment removal. Icolor pigment removal. The photo below is the observation of the client in the process of removing permanent makeup. As you can see, on the site I prefer to post real photos of cases from practice, so as not to mislead my clients, not to promise them a fairy tale that the pigment leaves quickly in one procedure. Honesty and frankness in the work for me above all.

Usuwanie w praktyce. Analiza

Jak usunąć pigmenty Perma Blend / usuwanie pigmentów permabland, iCalor

How Permablend pigments are removed / Permablend pigment removal, Color

Przypadek z praktyki, ratujemy klientku, która znalazła się w sytuacji złej jakości makijażu permanentnego. Ile procedur jest potrzebnych do usunięcia makijażu permanentnego – wszystko zależy od konkretnej sytuacji, „jakości” poprzedniej pracy, pigmentu, który wykonuje pracę, skóry i wieku klienta.

A case from practice, we save a client who is in a situation of poor-quality permanent makeup. How many procedures are needed to remove permanent makeup - it all depends on the specific situation, the "quality" of the previous work, the pigment that the work was done on, the skin and age of the client.

Kolor, obok formy i kompozycji, jest jednym z najważniejszych środków przekazu w sztuce, o szczególnie makijażu PERMANENTNYM.

 Związkami odpowiadającymi za kolor farb malarskich są nierozpuszczalne w wodzie pigmenty, zdyspergowane w odpowiednim dla danej farby ośrodku. Najczęściej są to nieorganiczne krystaliczne ciała stałe pochodzenia mineralnego, lecz wykorzystuje się także związki organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Wszystkie pigmenty można podzielić ze względu na sposób ich powstawania na naturalne i syntetyczne. 

 Naturalne pigmenty organiczne, z wyjątkiem czerni roślinnej i kostnej, charakteryzują się jednak niestabilnością chemiczną oraz nietrwałością. 

Z tego też względu wraz z rozwojem chemii pigmentów, substancje te zostały zastąpione przez czyste związki organiczne otrzymane na drodze syntezy chemicznej. 

Pozwoliło to nie tylko na zwiększenie trwałości i polepszenie innych właściwości znanych pigmentów, lecz także na znaczne rozszerzenie palety barw dostępnych dla artystów makijaży permanentnego oraz masową produkcję przemysłową pigmentów proszkowych i różnych rodzajów pigmentów.

Удаление пигмента PermaBlend
1. Zdjęcie klienta przed usunięciem brwi. Pigment Permablend
Customer photo before eyebrow removal. Permablend Pigmen
Испорченный перманентный макияж
2. Zdjęcia brwi w procesie usuwania laserowo (Permablend)
Photo in the process of laser removal of Permablend pigment (Permablend)

Tak wyglądają brwi natychmiast po zabiegu usuwania pigmentu laserowego – Perma Blend, icalor.
Poniżej znajdują się zdjęcia po usunięciu Permablend, po usunięciu pigmentów Icolor.

This is how the eyebrows look right after the laser removal procedure for Permablend pigment, Icolor. Below are photos after removing Permablend, after removing Icolor pigments.
Удаление пигмента лазером
3 – zdjęcie bezpośrednio po usunięciu pigmentu Perma Blend – Laser

photo immediately after laser removal of PermaBlend pigment
Фото после удаления лазером
3 – zdjęcie po laserze (zdjęcie dodatkowe)

photo immediately after deletion (additional photo)
4. Так выглядят брови через месяц после удаления пигмента Permabland, Icolor (инверсия цвета после удаления - 1 этап)
4. Tak wyglądają brwi miesiąc po usunięciu pigmentu Dermablend, Color (inwersja koloru po usunięciu-1 etap)

This is how the eyebrows look like a month after the removal of Permablend, Icolor pigment (color inversion after removal – 1 stage)
6. Так выглядят брови после удаления (3 процедура удаления) Это уже 4,5 месяца после первой процедуры удаления -  фото процедура удаления ремувером
6. Tak wyglądają brwi po usunięciu (3)
To już 4,5 miesiąca po pierwszym zabiegu usuwania-zdjęcia z zabiegu usuwania remuverem
This is how eyebrows look after removal (3 removal procedure) This is already 4.5 months after the first removal procedure – photo of the removal procedure with a remover
5. Так выглядят брови через месяц после удаления - 2 процедура удаления лазером пигмента Permabland, Icolor. Цвет стал мягче. Использовалась для 2 процедуры насадка 532.
5. Tak wyglądają brwi – miesiąc po usunięciu – 2 procedura usuwania za pomocą lasera, pigment Permablend, Icolor. Kolor stał się bardziej miękki. Użyto do 2 zabiegu – dyszy 532.
This is how the eyebrows look a month after removal – 2 procedure for laser removal of pigment Permablend, Icolor. The color has become softer. Used for 2 procedures nozzle 532.
7. Так выглядят брови после удаления ремувером (после 3 процедуры удаления). Прошло 6 месяцев после удаления с 1 процедуры. Как видим процесс удаления пигмента пермабленд, айкалор достаточно сложный
7. Tak wyglądają brwi po usunięciu removerem (po 3 procedurach usuwania). Minęło 6 miesięcy od usunięcia z 1 zabiegu.
Jak widać proces usuwania pigmentu permablend, aicalore jest dość skomplikowany
This is how eyebrows look after removal with a remover (after 3 removal procedures). It took 6 months after removal from 1 procedure. As you can see, the process of removing Permabland pigment, aikalor is quite complicated

Wynik po usunięciu Perma Bland

7. Так выглядят брови после удаления ремувером (после 3 процедуры удаления). Прошло 6 месяцев после удаления с 1 процедуры. Как видим процесс удаления пигмента пермабленд, айкалор достаточно сложный
Tak wyglądają brwi po usunięciu removerem (po 3 procedurach usuwania).
Minęło 6 miesięcy od 1 zabiegu.
Rozczaruję klientów i rzemieślników, ale proces usuwania pigmentu permabland, aicalor – jest dość skomplikowany i wymaga cierpliwości
фото до - после - результат удаления спустя 6 месяцев

Nadal proces usuwania nie jest zakończony do końca. Wymagana jest specjalna pielęgnacja skóry klienta, obserwujemy proces regeneracji i kontynuujemy procedury usuwania pigmentu.

This is how eyebrows look after removal with a remover (after 3 removal procedures). It took 6 months after removal from 1 procedure. the Permablend pigment removal process is quite complex and requires patience
фото до - после - результат удаления спустя 6 месяцев
W rezultacie przeprowadziliśmy 2 procedury usuwania laserem, 2 procedury usuwania remuwerem.
Sesje usuwania między zabiegami wykonywaliśmy z częstotliwością 1,5 miesiąca – 2 miesięcy, aby skóra była w pełni przygotowana do następnej procedury usuwania. Jak widać, proces usuwania jest długi, pigment jest trudny do usunięcia. W rezultacie uzyskaliśmy następujący (to zdjęcie) wynik. Niestety pigment nadal musi zostać usunięty, aby doprowadzić do końca.

So, as a result, we performed 2 laser removal procedures, 2 removal procedures with a remover.  We performed removal sessions between the procedures with a frequency of 1.5 months – 2 months, so that the skin was completely prepared for the next removal procedure. As you can see, the removal process is long, the pigment is difficult to remove. As a result, we got the following (this photo) result. Unfortunately, the pigment still needs to be removed to finish the job.

Szanownie państwo, nie zawsze procedura makijażu permanentnego powinna być wykonywana poza naturalnym pięknem. Makijaż permanentny to wysoka sztuka, dzięki której twarz klienta powinna wyglądać idealnie, nie zepsuta. Permanent powinien zapewniać przyjemność, pewność siebie i swój wygląd.

Dear customers, it is not always necessary to do a permanent makeup procedure going beyond the limits of natural beauty. Permanent make-up is a high art, with the help of which the client’s face should look perfect, not spoiled. Permanent should give pleasure, confidence in yourself and your appearance.

Jeśli jesteś klientem i masz do czynienia z sytuacją złej jakości makijażu permanentnego, usuwania lub korygowania-umów się na konsultację online. Mogę pomóc w naprawieniu nieudanego makijażu permanentnego. Możesz także opisać swoją sytuację w komentarzach, zostawić kontakt, a my się z Tobą skontaktujemy.

If you are a client and are faced with a situation of poor-quality permanent make-up, removal or correction – sign up to us, we will certainly provide you with advice, assistance in correcting unsuccessful permanent make-up. You can also describe your situation in the comments, leave a contact and we will contact you.

Jeśli jesteś mistrzem i masz pytania dotyczące procedur korygowania i usuwania makijażu permanentnego, trudności w pracy-napisz bez wahania w komentarzach poniżej.

If you are a master and you have questions about the procedures for correcting and removing permanent makeup, difficulties in work – write without hesitation in the comments below.

Mój kontakt

Więcej informacji na temat usuwania-przypadki z praktyki

Z miłością do swoich klientów Millicenta (Alesia Khakhlova)